Twist - enfilade modulaire
Prototype
Conception: Thomas Cimolaï